Print
คำถาม
เรื่อง ขอเรียนเชิญอาจารย์ วันที่: 2011-09-16 16:09:00
เรียน ประธานชมรมคนออมเงิน
ด้วย บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ ในเครือ SCG Paper ตั้งอยู่ ณ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะขอเชิญอ.ดร.สุวรรณ วลัยเสถียรเพื่อมาบรรยายแก่พนักงานบริษัทฯที่จะเกษียณอายุงานในปี 2554-2557 ประมาณ 200 คน ในหัวข้อ การออมและลงทุนสำหรับผู้เกษียณ เพื่อเป็นความรู้และวิทยาทานแก่พนักงานในการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณอายุงาน จึงขอทราบรายละเอียดในการเชิญรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยจักขอบคุณยิ่งครับ
ขอแสดงความนับถือ
วีระพันธ์ โคตะวงษ์
เจ้าหน้าที่บุคคล
083-4132519

วี
คำตอบ
วันที่: 0000-00-00 00:00:00
เรียน คุณวีระพันธ์

อาจารย์สุวรรณ ตอบ e-mail ไปแล้ว ไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ?