Notice: Undefined index: module in /home/saverclub/domains/saverclub.org/public_html/index.php on line 19
ชมรมคนออมเงิน
 
หน้าแรก ข่าว ฝากถาม กูรู แนะนำหนังสือ บทความ สมัครสมาชิก เกี่ยวกับเว็บไซต์ ติดต่อเรา

Notice: Undefined variable: dbconn in /home/saverclub/domains/saverclub.org/public_html/inc/left.php on line 5

Notice: Undefined index: env in /home/saverclub/domains/saverclub.org/public_html/lib/mdb_fns.php on line 6
รับฟังย้อนหลังรายการ
“ชี้ทางออก...บอกทางรวย”

รับฟังสดได้ทาง FM 89.5
ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา
16.30 - 17.00 น.
zaherelnayek
thisisthefatherofdevil
 
 
 
Share    
ภาษีบริษัทกงสี (ตอนที่ 3)

ภาษีบริษัทกงสี (ตอนที่ 3)

Tax on Holding Company (Part 3)

โดย

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร

ประธานชมรมคนออมเงิน   www.saverclub.org   สงวนลิขสิทธิ์

 

 

         ประเด็นสำคัญในฉบับนี้เกี่ยวกับบริษัทกงสีก็คือ บริษัทเสียภาษีอย่างไร ในเบื้องต้นจะต้องเข้าใจก่อนว่าภาษีเก็บจากการที่มีรายได้และมีกำไรสุทธิตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 65 ของประมวลรัษฎากรที่บัญญัติว่า

 

“เงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามความในส่วนที่ 3 นี้ คือ กำไรสุทธิซึ่งคำนวณได้จากรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่กฎหมายระบุไว้ โดยรอบบัญชีมีกำหนดเวลา 12 เดือน เว้นแต่ในกรณียกเว้นซึ่งน้อยกว่า 12 เดือน” [ได้เรียบเรียงบทบัญญัติของกฎหมายในอ่านง่ายขึ้น แต่รักษาเนื้อความเดิมไว้]

 

         ด้วยเหตุนี้ หลาย ๆ ครั้งที่บริษัททั่วไปไม่ว่า บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือแม้แต่บริษัทกงสี จะต้องเสียภาษีนิติบุคคลก็ต่อเมื่อมีกำไรสุทธิในรอบบัญชี กล่าวคือ มีรายได้มากกว่ารายจ่าย คำนวณตามเกณฑ์สิทธิ (Accrual Basis) โดยมีสิทธิที่จะรับเงินได้ แม้ว่าจะยังมิได้รับเงินสดก็ตาม ส่วนในด้านรายจ่าย ถ้ามีหน้าที่ต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นไปตามกฎหมาย ตามสัญญา หรือตามคำพิพากษาของศาล ต้องบันทึกเป็นรายจ่าย แม้จะยังมิได้จ่ายเงินออกไปก็ตาม

 

         มีผู้เชี่ยวชาญการเงินหลายคนรวมทั้งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศอาเซียนท่านหนึ่งกล่าวว่า ภาษีเป็นเรื่องสมมุติในทางวิชาการ เพราะถ้าบริษัทไม่มีกำไรสุทธิตามเกณฑ์การคำนวณของกฎหมายภาษี แม้จะมีรายได้หรือผลกำไร ก็ยังไม่ต้องเสียภาษี (Tax is an academic number, you do not pay tax if your books do not show a profit)

 

         การใช้บริษัทกงสีได้ประโยชน์หลายประการตามที่กล่าวไว้ในสองตอนที่แล้ว ตอนนี้เราจะมาโฟกัสกันในเรื่องของภาษีอากร หลักสำคัญของบริษัทกงสีคือ

 

         (1)    ใช้เป็นนิติบุคคลที่รวบรวมถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของวงศ์ตระกูล

 

         (2)    เมื่อมีกำไรหรือมีรายได้หรือมีเงินสดในบัญชีแล้วก็แบ่งให้กับบุคคลในวงศ์ตระกูลซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลาน พี่น้อง หรือเครือญาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกงสีหรือไม่ก็ตาม

 

         หากพิจารณาในด้านรายได้ของบริษกงสีก็สามารถแยกแยะออกเป็นหลายประเด็นดังนี้

 

         1.      กรณีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น ปกติก็ควรได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ เงินปันผลที่ได้รับมามาตรา 65 ทวิ (10) ของประมวลรัษฎากรก็ลดและยกเว้นภาษีให้หลายกรณี คือ

 

                 1.1    หากถือหุ้นของบริษัทผู้จ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 25% ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทผู้จ่ายปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทกงสีไขว้กัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยถือหุ้นสามเดือนก่อนและสามเดือนหลังก่อนได้รับเงินปันผล เงินปันผลทั้งหมดได้รับยกเว้นภาษี

 

                 1.2    แต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขตาม 1.1 ข้างต้น คือ ถือหุ้นไม่ถึง 25% ก็ยังลดภาษีครึ่งหนึ่ง ทำให้อัตราภาษีซึ่งปกติต้องเสีย 20% ลดลงเหลือเพียง 10% 

 

                 1.3    แต่ถ้ามีการถือหุ้นไขว้กัน หรือถือหุ้นไม่ถึงสามเดือนก่อนและสามเดือนหลังวันได้รับเงินปันผล มาตรา 65 ทวิ (10) วรรคแรก ก็ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดภาษีเงินปันผล

 

                 มีหลายกรณีที่บริษัทกงสีมีสิทธิยกเว้นภาษีของเงินปันผลนอกเหนือจาก 1.1, 1.2 และ 1.3 ของมาตรา 65 ทวิ (10) ข้างต้น คือ

 

                 (ก)    บริษัทผู้จ่ายปันผลได้รับส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(Board of Investment – BOI) โดยผู้จ่ายจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษี และจ่ายให้ในระหว่างที่ยังมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีอยู่ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 31 และมาตรา 34 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน

 

                 (ข)    บริษัทกงสีถือหุ้นในโรงเรียนหรือสถานศึกษาซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นโรงเรียนเอกชนจากกระทรวงศึกษาธิการ เงินปันผลที่ได้จากกิจการของโรงเรียนก็ได้รับยกเว้นภาษีเช่นกันโดยไม่มีกำหนดเวลา

 

                 การบริหารกิจการโรงเรียนให้มีมาตรฐานดี และมีชื่อเสียง ผมถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง นอกจากจะเป็นการทำบุญ คือ ประสิทธิ์ประศาสตร์ความรู้ให้แก่เยาวชน ลูกหลาน ทั้งในและต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเชิดชูเกียรติและชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลด้วย โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งสามารถใช้เป็นกรณีศึกษา (Case Study) ในประเทศไทยได้ คือShrewsbury International School ซึ่งก่อตั้งโดยครอบครัว “โสภณพนิช” ตั้งแต่ปี 2546 แม้ขณะนี้จะมีอยู่เพียงแห่งเดียวตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับถนนจันทน์ อันเป็นโรงเรียนที่มีบริเวณกว้างขวาง และมีผู้ประสงค์จะส่งลูกหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ และในอนาคตอันใกล้นี้ โรงเรียน Shrewsbury จะเปิดสาขาใหม่อีกห้าสาขาดังนี้

 

                 (1)    เปิดเป็นโรงเรียน Junior School คือ โรงเรียนชั้นประถมที่ถนนพระราม 9 บริเวณ Royal City Avenue จะรับเด็กนักเรียนได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 600-800 คน ในอีกสองปีข้างหน้า

 

                 (2)    เปิดโรงเรียนที่ประเทศฮ่องกง โดยรัฐบาลฮ่องกงได้จัดสรรที่ดินให้เป็นพิเศษ เพราะฮ่องกงมีพื้นที่จำกัดมาก การที่ได้รับการจัดสรรที่ดินให้เปิดโรงเรียนนานาชาติถือเป็นความสำเร็จประการสำคัญของShrewsburyโรงเรียนที่ฮ่องกงจะเปิดรับนักเรียนนานาชาติได้ในอีกประมาณสองปีข้างหน้า

 

                 (3)    มีแผนงานที่จะเปิดโรงเรียนอีกสามแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย โดยรายละเอียดจะกล่าวเปิดเผยต่อไปในอนาคต

 

                 หลายคนอาจได้ข่าวว่ามีโรงเรียนประเภทหนึ่งซึ่งทำกำไรอย่างมากมายและได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 คือ โรงเรียนสอนพิเศษ โดยภาษากฎหมายเรียกว่า โรงเรียนกวดวิชา ซึ่งโรงรียนเหล่านี้ได้สิทธิยกเว้นภาษีมาเป็นเวลานานหลายสิบปี ในช่วงหลัง ๆ เยาวชนสนใจศึกษามากขึ้น จึงเกิดโรงเรียนสอนพิเศษ หรือโรงเรียนกวดวิชาเป็นดอกเห็ด มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวนมาก หลาย ๆ ครั้งต้องใช้วิธีอบรมทางโสตทัศนศึกษา ทำให้สามารถสอนนักเรียนได้ครั้งละมาก ๆ มีรายได้ และกำไรสูง แถมยังได้รับยกเว้นภาษี อีกด้วย คือ

 

                 (1)    ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลในกรณีที่โรงเรียนเป็นบริษัทจำกัด

 

                 (2)    ยกเว้นภาษีของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจ่ายส่วนแบ่งกำไรให้แก่เจ้าของโรงเรียน

 

                 (3)    โรงเรียนไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

                 (4)    โรงเรียนไม่มีประเด็นเกี่ยวกับอากรแสตมป์

 

                 (5)    เป็นการยกเว้นภาษีแบบไม่หมดอายุ

 

                 ภาษีที่โรงเรียนเสียเป็นทางอ้อม คือ รายได้ของครูและพนักงานฝ่ายบริหารสนับสนุนกิจการของโรงเรียน

 

         การยกเว้นหรือลดภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทกงสียังมีอีกหลายประเด็น โดยเราจะกล่าวในตอนต่อไปครับ

 

         ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ

                                                   ดร. สุวรรณ Notice: Undefined variable: list_upload in /home/saverclub/domains/saverclub.org/public_html/content/main/content.php on line 82